Інформаційний редакційно-видавничий центр
(колишній КІВЦ)
Вінницького національного технічного університету

Архів новин 2017-2016


11 травня 1994 року на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр (КІВЦ). В 1996 році засновано видавницицтво ВНТУ. 3 квітня 2017 року на базі КІВЦ створений інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ).

Інформаційний редакційно-видавничий центр укомплектований сучасною полiграфічною технікою, яка дозволяє вчасно і з високою якістю виготовляти різноманітну поліграфічну продукцію. Читати далі...

НОВИНИ ІРВЦ


23 травня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. ПЛІС та їх програмування

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електронні пристрої випробувальних систем» для студентів напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» всіх форм навчання

Паянок О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування». «Дослідження динамічних характе-ристик, стійкості та якості лінійних систем автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електро-механіка»

Паянок О. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Частина 1 «Лінійні системи автоматичного керування»


22 травня 2018

Вийшли у світ матеріали конференції:

Інтернет-Освіта-Наука-2018, 22-25 травня 2018 р., м. Вінниця. Матеріали XI МНПК.


11 травня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1

Кавецький В. В., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент

Біліченко Н. О., Теплицький М. Ю., КисюкД. В. Методичні вказівки до вивчення теми «СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ» в дисципліні «Комп᾿ютерна логіка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 123 – Комп᾿ютерна інженерія

Петров О. В.,Сухоруков С. І. Технологічна оснастка


04 травня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Огородник К. В., Книш Б. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка»

Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Кононов С. П., Макогон В. І. Основи радіомовлення та звукотехніки

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д. , Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1

Савуляк В. І., Бакалець Д. В, Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 1

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 2


20 квітня 2018

Вийшли у світ журнали:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1 2018

Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві № 2, 2017

Педагогіка безпеки №2(3) 2017

Вісник машинобудування та транспорту, 2018, № 1 (7)


19 квітня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент

Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»

Кутін В. М., Рубаненко О. Є. Релейний захист та системна автоматика


22 березня 2018

Вийшли у світ журнали:

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6 2017

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2017 №1 (33)


22 березня 2018

Вийшли у світ монографії:

O. Burykin, P. Lezhniuk, V. Kulyk, O. Rubanenko, Yu. MalogulkoOptimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems

Клочко О. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

Павлов С. В., Дорощенков Г. Д., Готра З. Ю., Вуйцик В., Крокос П. О., Микитюк З. М. Системи та пристрої відображення інформації

Іскович-Лотоцький Р. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом


22 березня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

САПР в електроспоживанні Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» Шуллє Ю. А.

Основи науково-дослідної роботи Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Шуллє Ю. А.

Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В.

Інженерна графіка. Частина ІІ Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проекту з дисципліни «Енергозбереження в промисловості» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Енергетичний менеджмент» Головченко О. М., Нанака О. М .

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» Дубчак О. В.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі управління і ад-міністрування». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Охорона праці в галузі управ-ління та адміністрування» Заюков І. В.

Упрaвлiння прoцесaми прийняття iннoвaцiйниx рiшень в сферi high technologies Нiкiфoрoвa Л. O., Шиян A. A.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Частина 2. «Охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Лемешев М. С. , Березюк О. В. , Поліщук О. В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В.

Розрахунок і проектування трифазних трансформаторів. Курсове проектування   Левицький С. М., Бальзан І. В. , Шевчук Ю. В.


5 березня 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Англійська мова за професійнім спрямуванням. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Контрольні роботи Прадівлянний М. Г., Рудницька Т. Г.

Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В.

Технології комп’ютерного проектування Савчук Т. О., Ольшанська О. В.

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Майданюк В. П.

Основи радіоелектроніки Гаврілов Д. В., Гаврілова Н. М.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності – «Теплоенергетика» Ткаченко С. Й. , Степанова Н. Д.

Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г.

Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для самостійної роботи студентів) Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання Зінько О. В. , Сідлецька Т. І.

Основи інформаційної безпеки Дудикевич В. Б., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» Крилик Л. В., Селецька О. О.

Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання Сідлецька Т. І.

Конструювання і технологія приладів електронної техніки Крилик Л. В., Селецька О. О.

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей «Електроніка» і «Мікро- та наносистемна техніка» Білинський Й. Й., Кравченко Ю. С.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2 Гордієнко О. А. , Євсєєва М. В., Ранський А. П.

Менеджмент та маркетинг Ратушняк О. Г. , Тарасюк Н. М.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – “Теплоенергетика” Ткаченко С. Й. , Степанова Н. Д.


лютий 2018

Вийшли у світ навчальні посібники:

Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П.

Комплексні системи захисту інформації Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В.

Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти   Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С.

Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті Кужель В. П., Кашканов А. А.

Українська мова. Тестові завдання для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Частина 1 Булава Н. Ю.

Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1) Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П.

Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2) Кичак В. М., Воловик А. Ю. , Шутило М. А. , Червак О. П.

Підйомно-транспортні машини та механізми Поліщук Л. К., Слабкий А. В.

Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATMEL Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О.

Технологія будівельного виробництва (курсове та дипломне проектування) Дудар І. Н., Лівінський О. М., Прилипко Т. В.

Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К.

Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К.

Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2 Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г.

Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 Мадьяров В. Г.Архів новин 2017-2016